Select Page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: Marcos Portell Colomer ((també el prestador)
NIF: 40532965L
Adreça postal: Carrer de la Fanga 33 ,2ª, 17200 Palafrugell, (Girona)
Correu electrònic: info@bioaillaments.com

Marcos Portell Colomer, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament
(UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i
demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té
implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o
qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de
comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
– Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva
opinió sobre el servei prestat i,
– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
– Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilitat.
– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el
responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin
necessàries en virtut de la legislació vigent.
Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a
info@bioaillaments.com.

D’acord amb la LSSICE, Marcos Portell Colomer no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus
comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència,
en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu
consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a
cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats
anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades
suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del
Prestador.
En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al
desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
Marcos Portell Colomer no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat
raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de
l’usuari.
Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu
consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.
Marcos Portell Colomer no cedirà les dades recollides a tercers tret que existeixi necessitat raonable per
complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. La
informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà
allotjada en els servidors de Marcos Portell Colomer, contractats a l’empresa ____________ (d’ara
endavant, ___) amb NIF ______ i domicili fiscal situat en _______. El tractament de les dades d’aquesta
entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta
empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun
tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

 

COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Marcos Portell Colomer
En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que Marcos
Portell Colomer realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:
• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els
Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i
productes relacionats amb l’activitat.
• En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via
electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per
mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i
altra informació sobre els serveis i productes de Marcos Portell Colomer iguals o similars als quals van anar
inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Marcos Portell Colomer
presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a
info@bioaillaments.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i
adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter
personal sotmesos a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o
incomplets.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de
caràcter personal o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de
limitar el seu futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l’interessat, a fi que aquest
pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a
no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti
significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no
afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist
vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de
cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals
identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals
o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves
dades.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL
INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:
Les dades recollides per part del responsable són els següents:
– Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web
– Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web
– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons
s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud
que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li
preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en
tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte
mitjançant la nostra pàgina web www.bioaillaments.com li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre
vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són
propietat de Marcos Portell Colomer, incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes,
s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels
formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els
pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ
requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la
imatge es mostrarà #pixelat.

 

XARXES SOCIALS
L’informem que Marcos Portell Colomer pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades
que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol
vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Marcos Portell Colomer
es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives
d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
Marcos Portell Colomer tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva
presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a
qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de
continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin
activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Marcos Portell Colomer consideri inadequats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana,
protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Marcos Portell Colomer es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la
xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de
Marcos Portell Colomer, podent-li enviar informació del seu interès.
Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de Marcos Portell Colomer,
mitjançant el següent enllaç: www.empresa.com/politicadeprivacidad.
En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, Marcos Portell Colomer quedarà
exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent
l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures
tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament
de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions
d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA
L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna
contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

 

ENVIAMENT CV
En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l’informem que les dades aportades seran
tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Ho
informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no
s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna
modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la
supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.
Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de
conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informats.

 

SUBSCRIPCIÓ Al BLOG
En el cas que l’usuari se subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractats per gestionar
la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS
En el cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran
tractats per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que
l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de
Privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir
la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Les publicacions
es mostraran públicament als usuaris del fòrum online.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE
En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran
tractats seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o
serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran
mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció
total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es
publicarà del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
Marcos Portell Colomer es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats
legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Marcos Portell Colomer amb els Usuaris dels seus serveis
telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es
sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Obrir el xat
Tens dubtes? Parlem-ne
T'ajudem?
Hola, en que et podem ajudar?