Select Page

AVÍS LEGAL

Amb la finalitat d’acomplir a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del
Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: Marcos Portell Colomer
Domicili Social: Carrer de la Fanga 33 ,2ª, 17200 Palafrugell, (Girona)
NIF: 40532965L
Telèfon: 625107278
E-Mail: info@bioaillaments.com
Lloc Web: www.bioaillaments.com

 

1.- OBJECTE
Marcos Portell Colomer (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a
disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.bioaillaments.com,amb el que
pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web
respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.
A través de la Web, Marcos Portell Colomer facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i
continguts posats a disposició a través de la web.
Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica
l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal,
així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar en
coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en la pàgina web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de Marcos Portell Colomer té caràcter gratuït per a tots els usuaris.
Malgrat això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i
això, Marcos Portell Colomer condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del
corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia
secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de
les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de
l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Marcos Portell Colomer permanentment actualitzada de
Avís legal 1 forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.
Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares,
tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La
responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a
aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiats per internet, s’hauran d’establir en els seus
ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els
continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els
materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i
a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o
prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar,
sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota
classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a
disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge,
fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
(a) sigui contaria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes
constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general,
contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió,creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre
lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el
correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la
possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major,
catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
Marcos Portell Colomer no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de
qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu
funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o
lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o
de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels
usuaris del nostre lloc web.
El prestador no es fa responsable de cap manera dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut
de la present pàgina web.

 

4.- COOKIES
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador
de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades
imprescindibles pel bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas,
caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de
l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més
informació, veure la nostra Política de Cookies.

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des del web no
podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Marcos Portell Colomer no assumeix cap
tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la
retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la
moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció en aquestes webs, posant en
coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no
limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que
permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, i en
compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els
usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari,
el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional,
drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que
pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador
del lloc web.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades
personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les
mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

 

7. XARXES SOCIALS
L’informem que Marcos Portell Colomer pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades
que els usuaris inclouen en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzant
qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les
condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i
acceptades prèviament per l’usuari. Marcos Portell Colomer tractarà les seves dades amb la finalitat
d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com
per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.
Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin
activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o
puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els
continguts que Marcos Portell Colomer consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana,
protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, Marcos Portell Colomer es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la
xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, inclòs a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements
necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del
prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial.
Independentment de la finalitat per la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i
comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no
autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat
intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible
controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització
expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual,
no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador
sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat
intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu
electrònic a dalt informat.

 

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les
activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten
expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb
el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

 

Obrir el xat
Tens dubtes? Parlem-ne
T'ajudem?
Hola, en que et podem ajudar?